Reklamační řád

Reklamační řád vychází ze zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době.

Pokud dojde k poruše zboží v záruční lhůtě, je vyžadováno, aby Kupující kontaktoval Prodávajícího formulářem (Reklamační formulář). Ve formuláři Kupující zašle následující údaje: jméno, příjmení a kontakt na Kupujícího, fakturu reklamovaného zboží spolu s jeho fotografií, specifikace druhu závady zboží. Podrobnější návod jak postupovat při reklamaci najdete na: https://www.ledfashion.cz/vse-o-nakupu/jak-postupovat

Při uplatňování práv z vadného plnění postupujte prosím přesně podle tohoto návodu: https://www.ledfashion.cz/vse-o-nakupu/jak-postupovat. Pokud se Kupující nebude řídit výše uvedeným návodem, může se proces reklamace zboží značně zkomplikovat a protáhnout. Místem uplatnění reklamace poškozeného nebo vadného zboží je servisní oddělení Prodávajícího na adrese Ladislav Vlk (Oprava obuvi, výroba klíčů), Sokolovská 394/17 (pasáž Albert), Praha 8-Florenc, 186 00, tel. +420 775 423 410. Ujistěte se, že Váš formulářem zaslaný požadavek na reklamaci Vámi zakoupeného zboží byl zpracován.

Kupující je povinen v případě zaslání zboží od Přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit Přepravci. V případě jakýchkoli závad se doporučuje Kupujícímu zásilku nepřevzít. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala výše uvedené náležitosti a na pozdější reklamaci ohledně porušenosti obalu nebude brán zřetel.

V případě, že Kupující zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky, toto e­-mailem oznámit Prodávajícímu. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny nebo poskytnutí slevy dle volby Kupujícího.

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Toto provede písemně a e­-mailem nebo poštou doručí Prodávajícímu. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího. Od doručení reklamovaného zboží začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii dokladu o koupi v obchodě Prodávajícího - fakturu. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí reklamaci. V případě, že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu nebo na vrácení kupní ceny.

Kupující může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou jen tehdy, pokud kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada po opravě věci nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem.

Pokud byla reklamace neoprávněná, kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká, pokud zboží bylo reklamováno po záruční době, pokud bylo poškozeno - zásahem vyšší moci, mechanickým poškozením (např. protržením), běžným opotřebením, nesprávným použitím a jiným (nesprávným) ošetřováním, než které stanovil výrobce.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info